- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547ถึง2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
- ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554