- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
- กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
- พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่-7 พ.ศ.2562
- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม