แผนอัตรากำลัง
   
แผนพัฒนาบุคลากร
   
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)   แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุงครั้งที่ ๑   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี 2566
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)    
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑    
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๒        
               
ความรู้สิทธิ์/สวัสดิการ          
  แผ่นพับเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ      
  แผ่นพับสวัสดิการรักษาพยาบาล แผ่นพับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯ แผ่นพับสิทธิค่าเช่าบ้าน แผ่นพับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  แผ่นพับสิทธิเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล แผ่นพับการขอพระราชทานเครื่องราชฯ แผ่นพับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ แผ่นพับสิทธการลา
           
           
               
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
     
     
  แนวปฏิบัติDos & Don'ts เพื่อลดความสบสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางตามจริยธรรม รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567
  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
  การประเมินความเสี่ยงการทุจิตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ2567 รายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ที่168/2567
  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ2566 มาตรการการป้องกันการรับสินบน ปี2567
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลของ อบต.บ้านด่าน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
  ประกาศ เรื่องกำหนดลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ประกาศ เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านด่านใสสะอาด ๒๕๖๕" มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565 มาตราฐานทางคุณธรมและจริยะธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2566
  ประกาศ นโยบายการบริหาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือไม่ปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน
  ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2566  
  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒๕๖๗  
คู่มือการปฏิบัติงาน
           
           
  คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
  คู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม        
  คู่มือการให้บริการประชาชน กองช่าง        
  คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567        
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล        
  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ(งานสารบรรณ)          
  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ            
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน /ร้องทุกข์ /เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง            
     
  ปรึกษา/ถาม - ตอบ เรื่องจริยธรรม  
   
     
     
 
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
  ประเภท บริหารท้องถิ่น        
  นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)          
             
             
  ประเภท อำนวยการท้องถิ่น          
  นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)  
  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)   นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)      
             
             
  ประเภท วิชาการ          
  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)    นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   
  นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)    นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
             
             
  ประเภท ทั่วไป          
  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)    นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)       
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)