ขอเรียนเชิญ ผู้แทนชุมชนตำบลบ้านด่านทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะฯ

ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

 

ขอเรียนเชิญ ผู้แทนชุมชนตำบลบ้านด่านทั้ง 12 หมู่ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.