คำขวัญ..ตำบลบ้านด่าน"ถิ่นหลวงพ่อฮวบศักดิ์สิทธิ์  ปานเทพสถิตถ้ำปูน  สุขสมบูรณ์น้ำน่านผ่าน  ชื่นภูพานป่าเขียวขจี"
 
เมนู
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: คณะผู้บริหาร
 :: คณะสภา อบต.
 :: แผนที่อาณาเขต อบต.
 :: จำนวนประชากร 
ส่วนราชการ
 :: สำนักปลัด อบต.
 :: กองสวัสดิการสังคม
 :: กองคลัง
 :: กองช่าง
แผนงานต่าง ๆ
   :: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
   :: แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   :: แผนพัฒนา 3 ปี
   :: ข้อบัญญัติปี 61
   :: กระบวนการลดขั้นตอน ปี 60
   :: รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 60
   :: แผนบริหารความต่อเนื่อง
   :: การจัดเก็บภาษี
   :: การปกครองส่วนท้องถิ่น
   :: อำนาจหน้าที่
   :: การจัดเก็บและการจัดหารายได้
   :: ภาษีป้าย
   :: ภาษีบำรุงท้องที่
   :: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   :: งานบริหารงานบุคคล
   :: ประกาศใช้คู่มือประชาชน
   :: คู่มือประชาชน
   :: บทวามเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
   :: แนวทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   :: แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   :: พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   :: แบบฟอร์มข้อมูลร้องทุกข์
   :: แบบฟอร์มขอใช้รถน้ำ
   :: แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
เอกสาร/รายงาน เพิ่มเติม
   :: แผนพัฒนาท้องถิ่น
   :: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   :: แผนการดำเนินงาน
   :: แผนอัตรากำลัง
   :: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   :: ประกาศสอบราคา
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 2561
   :: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
   :: งบแสดงฐานะทางการเงิน
   :: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
   :: รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 

 :: รายงานผลตรวจสอบจากภายนอก

   :: รายงานผลการประเมิน LPA
   :: ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน
   :: รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   :: สาระความรู้งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   :: สาระความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   :: สาระความรู้การอนุรักษ์น้ำ และบำบัดน้ำเสีย
   :: สาระความรู้การบริหารจัดการขยะ
calendar

ปฎิทิน
นาฬิกา
สารจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     

ผมจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตำบลบ้านด่านให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย อยู่อย่างเป็นสุข มีรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิต ให้กินดีมีสุขตลอดไป

วิสัยทัศน์:องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนเป็นตำบลน่าอยู่

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่าน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 [ปร.4 ปร.5 ]  [21 ก.พ. 61]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 [ปร.4]  [ปร.5] [ธ.ค. 60]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 [ปร.4]  [ปร.5] [ธ.ค. 60]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 [ปร.4]  [ปร.5] [ธ.ค. 60]โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.3 [ปร.4]  [ปร.5] [ธ.ค. 60]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 [22 พ.ย. 60]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [3 ต.ค. 60]
ร่างประกาศก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง ม.4-9]  [ปร.4]  [ปร.5]  [แบบ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง ม.4-9  ตามแบบ ป.ป.ช.1 
ประกาศหยุดการเรียนการสอน ศพด.บ้านด่าน 6-12 ก.ย. 60
  [ คลิก ]

โครงการถมพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 [แบบราคากลาง ปปช.] [แบบ ปร.4] [แบบ ปร.5] 2 ส.ค.60

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเชื่อมซอย 1 - ซอย 3 หมู่ 8 [แบบราคากลาง ปปช.] [แบบ ปร.4] [แบบ ปร.5] 16 มิ.ย. 60

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนสามัคยาราม หมู่ 2 [แบบราคากลาง ปปช.] [แบบ ปร.4] [แบบ ปร.5] 4 ม.ค. 60

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายหนองไผ่ หมู่ 9 และหมู่ 12 [แบบราคากลาง ปปช.] [แบบ ปร.4] [แบบ ปร.5] 23 ธ.ค.59

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนายทูล เปลี่ยนทัด หมู่ที่ 11 [แบบราคากลาง ปปช.] [แบบ ปร.5] 13 ธ.ค.59

ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ หมู่ที่ 5   ปร.4  ปร.5   24 พ.ค. 59
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านด่าน   ปร.4  ปร.5  11 พ.ค. 59
สอบราคาถนนคอนกรีตสายป่าแดง ม.1  [ คลิก ]  ปร.4  ปร.5
สอบราคาถนนลาดยาง ม.3 [ คลิก ] 
โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 [ คลิก ]  6 ม.ค. 59
โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.7  [ คลิก ]  6ม.ค. 59
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสูบน้ำ ม.4 [ คลิก ] 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ [ คลิก ]  ปร.4  ปร.5
โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 [ คลิก ]  ปร.5  ปร.6
โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.7  [ คลิก ]  ปร.4.1  ปร.5  ปร.6
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ. พ.ศ.2558 [ คลิก ]

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน กองทุน สปสช. ปี 2557  [ คลิก ]
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ปี2557 [คลิก]
อบรมอาชีพกลุ่มสตรี ปี2557 [คลิก]
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน ฯ ปี2557 [คลิก]
อบรมท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี2557 [คลิก]
ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ปี2557 [คลิก]
วันท้องถิ่น ปี2557 [คลิก]
กิจกรรมวันเด็ก ปี2557 [คลิก]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [คลิก]
โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
[คลิก]

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 [รายละเอียด[1 ต.ค. 60]
งบแสดงสถานะการเงิน [รายละเอียด[1 ต.ค. 60]
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและสะสม [รายละเอียด[1 ต.ค. 60]
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(ดีเซล) [รายละเอียด[17 พ.ค. 60]
ประกาศจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือ(วาตภัย) [รายละเอียด[28 เม.ย. 58]
ประกาศสอบราคาสร้างห้องน้ำฯ ม.3 [รายละเอียด[ปร.4]  [ปร.5] [10 มี.ค. 58]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนฯ ม.3 [รายละเอียด[ปร.4]  [ปร.5] [13 ม.ค. 58]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนฯ ม.7 [รายละเอียด[ปร.4]  [ปร.5] [13 ม.ค. 58]
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีต ม.1 [รายละเอียด]ปร.4-5[28 ต.ค. 57]
ประกาศสอบราคาถนนลูกรัง ม.4 [รายละเอียด]ปร.4-5[28 ต.ค. 57]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างต่อเติมคลองส่งน้ำ ม.7 [รายละเอียด]ปร.4-5[28 ต.ค. 57]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำ ม.8 [รายละเอียด][21 ก.ค. 57]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) [รายละเอียด][16 พ.ค. 57]
ประกาศโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ  [รายละเอียด][6 พ.ค. 57]
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 2  [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 [รายละเอียด][17 ม.ค. 57]
ประกาศเรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 [รายละเอียด][22 ต.ค. 56]
งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 [รายละเอียด]
งบรายรับ - รายจ่าย 1 ต.ค. 55 ถึง 30 ก.ย. 56 [รายละเอียด]
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 [รายละเอียด]
งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 [รายละเอียด]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปา ม.7 [รายละเอียด][21 พ.ค. 56]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง ม.5 [รายละเอียด][21 พ.ค. 56]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ฯ [รายละเอียด][22 เม.ย. 56]
ประกาศสอบราคาขยายระบบท่อส่งน้ำประปาฯ [รายละเอียด][22 เม.ย. 56]


ข่าวประกวดราคา •  ผลการสอบราคาซื้อ/จ้าง

 
     
 
 
 
087-196-0646
 
นายธวัช  คลังกรณ์
นายก อบต.
     
 
 
 
081-973-1358
 
นายสุมาณู  จุฑา
ปลัด อบต.

แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลบ้านด่าน
ถ้ำปูน
หลวงพ่อฮวบศักดิ์สิทธ์
เขื่อนทดน้ำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมืปัญญาตำบลบ้านด่าน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
E-mail::  obtbandan@hotmail.com Tel. 0-5544-6365
 Fax. 0-5544-6365
@ 2005 Copyright by www.bandan.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768